หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินตั้ง
วิสัยทัศน์ อบต.หินตั้ง
“ หินตั้งน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีอนามัย ใฝ่ความรู้
สู่คุณธรรม มุ่งนำพัฒนากีฬา ชาวประชามีส่วนร่วม ”
1
2
3
 
 
 
 
Hintang
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
พ.จ.ต.จำรัส นาคา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (15 ต.ค. 62) [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (10 ต.ค. 62) [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (7 ต.ค. 62) [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
   
 
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
   

 

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนทอง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินตั้ง
   
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หินตั้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 3590  [ 17 พ.ย. 2563 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.6/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3582  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว3574  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด รุ่นที่ 1-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3560  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3559  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6850  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3578  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3580  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
   
 
   
 
ขก 0023.5/ว 30223 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพ คนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ขก 0023.5/ว 1067 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ขก 0023.3/ว 30081 ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลังฯ  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ขก 0023.3/ว 30080 ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลังฯ  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ขก 0023.1/ว 1065 เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ขก 0023.5/ว30093 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โควิด-19  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ขก 0023.3/ว 29921 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดงาน  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว29790 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system LEC ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.5/ว 29648 สำรวจการตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นของ อปท.  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.5/ว 29690 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณี อปท.ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2562 ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว29684   แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.1/ว 29630 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว 29646 แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว 29650 แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 1046 การมอบรางวัลโล่และเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว29516 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว29525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริ  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว 1041 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 63  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว 29505 แนวทางการดำเนินโครงการ อสบ. เพิ่มเติม  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ขก 0023.3/ว29506  แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
   
 
   
 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูผาแดง ปร [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
อบต.หินตั้ง ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ การเลือกตั้ง [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.หินตั้ง ประชาสัมพันธ์สื่อเลือกตั้ง [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกาย [ 11 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดงประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูผาแดง [ 5 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูผาแดง นางสาวปัญญรักษ์ บุตรศิริ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีตำบลภูผาแดง พร้อมด้ว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้อ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.ภูผาแดง สรุปผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ 2 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบ [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2 [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ทต.ภูผาแดง นางสาวปัญญรักษ์ บุตรศิริ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีตำบลภูผาแดง พร้อมด้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูผาแดง [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อกระดาษเอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้บริการแล้วค่ะ (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 93  ตอบ 0  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235