หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายจิณณวัตร สมอออน
กำนันตำบลหินตั้ง
(บ้านหนองฮี หมู่ 3)
โทร : 082-2297340
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางประไพ เงาะเศษ
ผู้ใหญ่บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1
โทร : 094-3012020


นายสุพร ไชยเสือ
ผู้ใหญ่บ้านโคกก่อง หมู่ 2
โทร : 094-2970038


นายสนาม วงษ์สมบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้านป่างิ้ว หมู่ 4
โทร : 093-0126997


นายทองเบา มูลเหลา
ผู้ใหญ่บ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ 5
โทร : 098-9258047


นางสาววิลาวรรณ รอดกระโทก
ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง หมู่ 6
โทร : 099-1316456


นายธีรยุทธ มูลเหลา
ผู้ใหญ่บ้านหินลาด หมู่ 7
โทร : 087-0059019


นายคำสอน เชิดโกทา
ผู้ใหญ่บ้านสว่าง หมู่ 8
โทร : 061-9452066


นายชัยมงคล ขุนบาล
ผู้ใหญ่บ้านนาโน หมู่ 9
โทร : 064-4655036


นายดาวคนอง ลมมูลตรี
ผู้ใหญ่บ้านแก่นคำ หมู่ 10
โทร : 065-4312543


นางยุภาพร แสนลา
ผู้ใหญ่บ้านโคกก่อง หมู่ 11
โทร : 093-3249007


นายสรรเสิญ แสงคำ
ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ 12
โทร : 083-6638246