หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 


นางสาวภาวิณี วงษ์คำหาร
หัวหน้าสำนักปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป
 


นางสาวพิชญาภา มีดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุภาวดี ทองนรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายประวิทย์ ชาวังเย็น
ยาม


นายวิจิตร สมีดี
นักการภารโรง


นายอภิรมย์ น้อยตำแย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธิติสุดา มูลเหลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นายยุรนันท์ ลือหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
งานนโยบายและแผน
 


นางสาวพรทิพย์ อินทแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวเกศรินทร์ แทนเป้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
งานกฏหมายและคดี
 


นายธรรมการ โททำ
นิติกรปฏิบัติการ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


จ่าเอกปรีชา รือหาร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายจำนง พิลามาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นายสมชาย รือหาร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายมงคล ไสยทา
พนักงานขับรถยนต์


นายธนกฤต ยาทา
พนักงานดับเพลิง


นายปัญญา หมื่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 


นางสาวชลศรา อัศดร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวคนึงนิจ ไสยกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน