หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 


นางสาวภาวิณี วงษ์คำหาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-1721713
 
งานบริหารงานทั่วไป
 


นางสาวสุภาวดี ทองนรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 083-4046064


นางสาวศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 092-9140795


นายประวิทย์ ชาวังเย็น
ยาม
โทร : 063-4101813


นายวิจิตร สมีดี
นักการภารโรง
โทร : 082-3950640


นายอภิรมย์ น้อยตำแย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 061-14066614


นางสาวธิติสุดา มูลเหลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
โทร : 093-3251016


นายยุรนันท์ ลือหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 084-5119723
 
งานการเจ้าหน้าที่
 


นางสาวพิชญาภา มีดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 089-6232141
 
งานนโยบายและแผน
 


นางสาวพรทิพย์ อินทแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 082-6239649


นางสาวเกศรินทร์ แทนเป้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0849408
 
งานกฏหมายและคดี
 


นายธรรมการ โททำ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 084-7918225
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จ่าเอกปรีชา รือหาร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 081-1833555


นายจำนง พิลามาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 087-2229000


นายสมชาย รือหาร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 084-7896789


นายมงคล ไสยทา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-2905079


นายธนกฤต ยาทา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 099-0217183


นายปัญญา หมื่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-2784759
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 


นางสาวชลศรา อัศดร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 087-5948742


นางสาวคนึงนิจ ไสยกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 094-4692750
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ขก