ท่านต้องการให้ อบต.หินตั้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
9.09%
การคมนาคม ( 3 )
13.64%
ระบบสาธารณูปโภค ( 9 )
40.91%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
4.55%
การส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
31.82%