ท่านต้องการให้ อบต.หินตั้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
8.33%
การคมนาคม ( 3 )
12.50%
ระบบสาธารณูปโภค ( 9 )
37.50%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
4.17%
การส่งเสริมอาชีพ ( 9 )
37.50%