ท่านต้องการให้ อบต.หินตั้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
8.70%
การคมนาคม ( 3 )
13.04%
ระบบสาธารณูปโภค ( 9 )
39.13%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
4.35%
การส่งเสริมอาชีพ ( 8 )
34.78%